Algemene voorwaarden YouPoint
Versie: 1 oktober 2023

Dit zijn de algemene voorwaarden van YouPoint coaching & therapie. YouPoint is werkzaam op verschillende locaties rondom Meierijstad, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven, met het KvK-nummer 89299116.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit het coachen en behandelen van particulieren en medewerkers van bedrijven die een lastige periode in hun leven ervaren en daarvan ernstige stressklachten ervaren. Daarnaast wordt preventieve coaching geboden aan medewerkers van bedrijven op het gebied van stress en burn-out.
Deze algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.you-point.nl.

Derden

YouPoint mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Uitvoering opdracht

De coaches en therapeuten aangesloten bij YouPoint zullen de opdracht naar het beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Privacy Policy

YouPoint geeft advies op basis van de door de Cliënt gegeven informatie. YouPoint gaat altijd vertrouwelijk om met persoonlijke informatie.
Wij beschermen jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt voor meer informatie onze Privacy Policy op de website raadplegen.

Overmacht
YouPoint hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.

YouPoint kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan drie maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schade-vergoeding verplicht zijn.

Als YouPoint zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag YouPoint het nagekomen deel factureren.

Klachten
De Client dient klachten altijd eerst bespreekbaar te maken. De Cliënt kan hiervoor YouPoint persoonlijk benaderen via de op de website www.you-point.nl  vermelde contactgegevens.
Eventuele klachten moeten schriftelijk en binnen een maand gemeld worden.
Als een klacht op tijd wordt ingediend, schort dit de betalingsverplichting niet op.
Als een klacht later gemeld wordt, komt er geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal YouPoint de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek vervangen, herstellen of vergoeden.

Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van YouPoint die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever of de Cliënt.

Op de site van YouPoint, www.you-point.nl staat de klachtenprocedure verder uitgewerkt.

Aansprakelijkheid
YouPoint is alleen aansprakelijk voor directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van YouPoint.

YouPoint is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat YouPoint is uitgegaan van door opdrachtgever of cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

De aansprakelijkheid van YouPoints is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €500,00.

De aansprakelijkheid van YouPoint is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in dat geval uitkeert.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van YouPoint.

Wijzigingen
YouPoint behoudt zich het recht voor diensten te wijzigen. YouPoint brengt de Cliënt op de hoogte van wijzigingen. Indien de aard en de omvang van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht worden gewijzigd, kan dit invloed hebben op de tarieven. YouPoint doet in dat geval een voorstel voor een nieuwe overeenkomst.

Intellectueel eigendomsrecht
YouPoint behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de site aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op site te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YouPoint of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Men mag informatie op de site wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

YouPoint behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

Geheimhouding

Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal YouPoint alle informatie geheimhouden tegenover derden.

Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Gebruik website en sociale media

Hoewel YouPoint constante zorg en aandacht besteedt aan de samenstelling van de website en haar sociale media accounts, is het mogelijk dat de informatie op de website niet volledig, niet actueel of niet juist is. YouPoint is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot de website en het gebruik van de website en/of sociale media.
Links naar andere websites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website en zijn niet bedoeld als aanbeveling. Het gebruik van deze links en/of verwijzingen is op eigen risico. YouPoint aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze websites of informatiebronnen.
Toepasselijk recht Nederlands recht.

————————————————————————————————————————————————–Aanvullende algemene Voorwaarden voor particulieren    

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht tussen jou (de Cliënt) en de coach of therapeut. (de Coach & therapeut)

Contract en voorwaarden  

De overeenkomst tussen de coach& therapeut en de cliënt wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

De overeenkomst wordt enkel verlengd door middel van een door de cliënt uitgevoerde herhaalbetaling.

YouPoint verleent geen diensten aan mensen jonger dan 16 jaar. Indien op enig moment na het aangaan van de overeenkomst blijkt dat de cliënt jonger is dan 16 jaar, eindigt het contract per direct.

De overeenkomst kan op elk moment zonder opzegtermijn door beide partijen worden beëindigd.

Tarief voor particulieren

Het tarief is exclusief eventuele onkosten van YouPoint en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Betaling

Cliënt betaalt het verschuldigde bedrag conform de aangegane overeenkomst tot dienstverlening direct middels een elektronisch betalingsverzoek, bankoverschrijving of contant.

Als Cliënt de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim.

De maximale betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

Bij wanbetaling is YouPoint gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, of de vordering uit handen te geven aan een derden.

YouPoint stuurt een kosteloze herinnering bij wanbetaling. Bij een tweede betalingsherinnering wordt de vordering verhoogd met € 15,00 administratiekosten. Bij een derde betalingsherinnering wordt de vordering verhoogd met € 25,00 administratiekosten.

In het geval van een dispuut over de vordering(en) van YouPoint, zijn de administratieve gegevens van YouPoint bindend, tenzij de onjuistheid van deze gegevens bewijsbaar is.

Aansprakelijkheid

De diensten van YouPoint zijn resultaatgericht zonder dat resultaten te garanderen zijn.

De Cliënt maakt op eigen risico gebruik van de diensten en producten voortvloeiend uit een overeenkomst met YouPoint. YouPoint sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de cliënt van door YouPoint verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van YouPoint.

YouPoint is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

De door YouPoint verstrekte gegevens dienen niet te worden opgevat als een vervanging van advies van een arts of ander medisch advies.

Voor een aantal diensten van YouPoint geldt dat deze mogelijk vergoed worden door de zorgverzekeraar van de cliënt. YouPoint geeft geen garantie op deze vergoeding.

In geval YouPoint een gratis product of dient aanbiedt, kan YouPoint deze te allen tijde stopzetten zonder enige vorm van compensatie voor de Cliënt ongeacht de reden / oorzaak van het stopzetten.

In geval van ziekte of een zwakke gezondheid dient de Cliënt eerst of tevens een arts te raadplegen.

Annuleren van afspraken

Telefonische of schriftelijke afspraken kunnen tot 48 uur van te voren geannuleerd worden. YouPoint heeft het recht om afspraken die binnen 48 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen.

————————————————————————————————————————————————–Aanvullende algemene Voorwaarden voor bedrijven         

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht tussen het bedrijf (de Opdrachtgever) en YouPoint.

Tarief voor bedrijven

YouPoint mag het tarief voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

Als YouPoint genoodzaakt is om het tarief te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.

Het tarief is exclusief eventuele onkosten van YouPoint en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Betaling en incassokosten

Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.

Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim.

Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de wettelijke handelsrente alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan YouPoint. Bij een factuurbedrag tot €300 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

o   15% over de eerste €2.500;

o   10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5.000;

o   5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;

o   1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;

o   0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal €6.775 bedragen.

De volledige vordering van YouPoint op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:

o   Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;

o   Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;

o   Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt; Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt        gesteld of overlijdt.

Contractduur

YouPoint en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.

De overeenkomst kan op elk moment zonder opzegtermijn door beide partijen worden beëindigd.

YouPoint is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat YouPoint is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Wijziging opdracht

Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.

YouPoint kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen.

YouPoint zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

YouPoint mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Opschorting, ontbinding

YouPoint mag de opdracht opschorten als YouPoint door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan YouPoint niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.

Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

YouPoint mag nakoming van de opdracht opschorten als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet YouPoint dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Tussentijdse opzegging

Als YouPoint de opdracht tussentijds opzegt, zal YouPoint zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor YouPoint extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.

YouPoint mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

o   Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;

o   Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;

o   Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd

o   Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;

o   of er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Geheimhouding

YouPoint zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als YouPoint optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van YouPoint niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.
—————————————————————————————————————————————————
Mocht je vragen hebben over deze voorwaarden, dan kun je contact opnemen via contact@you-point.nl, telefoonnummer 0413-420052

© 2024 YouPoint. All rights reserved